top of page

/Contract foto-video

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII Nr.

Încheiat astăzi ......./ .... / ........

în .................

 

 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

SC ARTBIT SRL, cu sediul în București, Bulevardul Basarabia nr. 256G, biroul 7.1.A, etaj 7, Sector 3, CIF RO36121070, in calitate de PRESTATOR, reprezentată prin administrator Nicolae-Gabriel Colța, telefon: 0726395488, e-mail: gabriel.colta@gmail.com, pe de o parte, și

 

................. ........................., cu domiciliul în ................................................., .........................................., legitimat cu CI seria ... nr. .....................

telefon: ..............................., e-mail: ..........................................., în calitate de BENEFICIAR, pe altă parte

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie:

Filmarea și fotografierea evenimentului din data de .......................... în localitatea.................................; ceremoniile și petrecerea vor începe după ora ............ și vor avea loc în ..................................

 

Servicii solicitate

- filmare 4K în ziua evenimentului + editare video + best moments;

- foto în ziua evenimentului + prelucrare fotografii;

- album 28 pagini;

- materialele se vor preda pe stick / wetransfer.

 

Servicii adiționale

- fotografii pe loc în timpul evenimentului (.......... fotografii incluse) (mărturii magnet)

- photobook xx pagini, dimensiuni 20 x 30 cm;

 

III. CONDIȚII DE EXECUTARE

Termenul de execuție este de 7 zile lucrătoare (10 zile dacă se dorește și album / photobook) de la data evenimentului.

 

IV. PREȚUL

Prețul contractului este de ................. lei și se achită astfel:

a) la semnarea contractului se vor achita 500 LEI;
b) restul de plată se va achita la sfârșitul evenimentului (veți primi factură / bon fiscal);

 

V. PENALITĂȚI

Penalitățile se percep în cazul nerespectarii termenelor de execuție și predare astfel:

Dacă prestatorul nu-și îndeplinește obligațiile contractuale în termenul stabilit la punctul III, atunci va plăti penalități beneficiarului de 0,1% /zi întârziere, penalități ce nu pot depăși jumătate din valoarea contractului.

 

VI. RĂSPUNDERE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Orice despăgubire rezultată ca urmare a acestui contract nu poate depăși valoarea contractului.

Beneficiarul este responsabil să-și facă copii de siguranță la materialele primite. Prestatorul arhivează materialele, dar nu garantează păstrarea lor pe o perioadă nelimitată.

Materialele rezultate în urma evenimentului se expediază prin curierat, beneficiarul suportând valoarea costurilor de expediție.

Aprobările necesare pentru filmarea /fotografierea în locațiile stabilite, cât și acordul tuturor persoanelor care vor apărea în imagini vor fi obținute de beneficiar.

Invitații la eveniment care fotografiază sau filmează sunt bineveniți să o facă, dar cu mențiunea de a nu împiedica Prestatorul să ducă la îndeplinire prevederile acestui contract.

Materialele obținute se vizualizează la calitate maximă pe un monitor/televizor calibrat ca luminozitate și culoare, existând o diferență variabilă în funcție de monitor și placa video în cazul vizualizarii pe PC, laptop, tabletă grafică etc.

Prestatorul își rezervă dreptul de a utiliza materialele rezultate din urma acestui contract pentru promovarea activității sale ca portofoliu.

În cazul în care nu doriți publicarea materialelor, puteți menționa de la început acest aspect.

  

VII. FORȚA MAJORĂ

Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Prin caz de forță majoră se înțeleg împrejurările neprevăzute și inevitabile pentru una dintre părți incluzând dar nelimitându-se la accident, rănire, boală, război, incendiu, calamități naturale, furt, deces, urgențe familiale de gradul 1 sau orice act sau situație dincolo de controlul părților și recunoscut de lege ca fiind caz de forță majoră. Partea care invocă cazul de forță majoră va comunica în scris celeilalte părți dovada intervenirii cazului de forță majoră. În cazul în care prestatorul nu realizează din vina sa imaginile foto/video care fac obiectul acestui contract, el este responsabil numai pentru sumele plătite de beneficiar către prestator, neintrând în discuție orice alte cheltuieli făcute de prestator.

 

VIII. ALTE DISPOZIȚII

Neînțelegerile privind validitatea acestui contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia vor fi rezolvate pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi supuse spre soluționare tribunalului.

În cazul vandalizării aparaturii în timpul evenimentului sau agresarea echipei, aceasta își rezervă dreptul de a înceta activitatea și de a părăsi evenimentul.

În cazul în care beneficiarul își schimbă data evenimentului după încheierea contractului, prestatorul este îndreptățit să nu onoreze comanda dacă la data respectivă are un alt contract sau dacă din motive personale nu poate onora comanda.

Beneficiarul se obligă să ia în considerare indicațiile tehnice date de prestator, în caz contrar prestatorul nu-și asumă răspunderea pentru calitatea materialelor.

Cheltuielile legate de masă (cazare dacă este necesar) sunt suportate de beneficiar, acesta plătind contravaloarea lor.

Pentru evenimentele desfășurate în afara Bucureștiului, costul transportului este 1leu/km. 

Prezentul contract se completează de drept cu prevederile legii 8/1996 privind drepturile de autor și drepturi conexe și este printat în două exemplare: unul la prestator, iar celalalt la beneficiar.

Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între ambele părți contractante.

Notificarea între părți se face prin e-mail (whatsapp, sms) și cu confirmare telefonică.

 

Prestator,

SC ARTBIT SRL

Nicolae-Gabriel Colța - administrator

Beneficiar,

.............................

bottom of page